Naudojame tik būtinus slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti. Skaityti daugiau

🍪
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena
Skirtingos veiklos
Tradicinis abiturientų spektaklis „ Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę) 2024 m.
Brandos atestatų įteikimas

Kokybės krepšelis

Linkuvos gimnazijos veiklos tobulinimo plano tikslas ir uždaviniai jam pasiekties

Pakruojo r. Linkuvos gimnazijoje startuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Lėšos skirtos mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimui. Projektui įgyvendinti paruoštas Linkuvos gimnazijos veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra bei Pakruojo r. savivaldybės administracija.

Linkuvos gimnazijos veiklos tobulinimo plano tikslas ir uždaviniai jam pasiekti:

Tikslas: Tobulinti ugdymo(si) procesą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties.

Uždaviniai:

  1. Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio akademinei ir vertybinei ūgčiai bei visavertei savirealizacijai.
  2. Stiprinti patyriminį ugdymą.

Pirmasis žingsnis tikslo įgyvendinimui –  pedagoginė-konsultacinė pagalba mokiniams, skiriant papildomas konsultacines valandas įvairių dalykų mokymo(si) pasiekimams gerinti. Mokytojai organizuos ir praves daugiau integruotų pamokų, integruotos projektinės veiklos, grįstos tyrimais, kompleksišku tikrovės reiškinių pažinimu. Daugiau dėmesio skirsime diferencijuoto, individualizuoto bei suasmeninto ugdymo(si) proceso organizavimui. Bus įkurta nusiraminimui skirta erdvė su sensorine įranga specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams bei turintiems elgesio ir emocijų problemų. Šią erdvę panaudosime teikiant pagalbą motyvaciją praradusiems, emociškai įsitempusiems mokiniams, laikinai negalintiems mokytis su visais klasėje. Su mokiniais dirbs pagalbos mokiniui specialistai arba tuo metu laisvi dalykų mokytojai, kurie teiks individualią pagalbą, atliekant mokytojo skirtas mokinio galimybes atitinkančias užduotis.

Kitas svarbus žingsnis – modernizuota gamtos mokslų laboratorija, kurioje užsiėmimai vyks ne tik 5-8, 1g-4g klasių mokiniams, bet ir popamokinė ,,Tyrimų laboratorija“ 1-4 klasių mokinukams. Organizuosime edukacines išvykas praktiniams tiriamiesiems darbams atlikti. Mokytojai dalyvaus  praktiniuose seminaruose, skirtuose profesiniam tobulėjimui, gilinant dalykines, bendrąsias, IT kompetencijas bei patyriminio mokymo(si) galimybes. Numatytos ir atviros pamokos, renginiai rajono mokytojams. Projekto įgyvendinimą vainikuos tarptautinė konferencija ,,Patyriminis ugdymas: iššūkiai, patirtys, atradimai“.

 

PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO TARPINĖS ATASKAITOS

 
 

 

Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos
 
1.1. Konsultacinės valandos 1-8, 1g-4g klasių mokiniams, skirtos mokymo(si) rezultatams gerinti. Konsultacijų tvarkaraštis 1-as pusmetis, konsultacijų tvarkaraštis 2-as pusmetis.
 
1.2. Ugdymo proceso sąlygų sudarymas, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje, asmeninio mokinio įsipareigojimo bei socialinio emocinio ugdymo skatinimas.
 
1.2.2. Pagalba motyvaciją praradusiems, emociškai įsitempusiems mokiniams, laikinai negalintiems mokytis su visais klasėje. Tvarkaraštis 1-as pusmetis, tvarkaraštis  2-as pusmetis
 
 
1.2.4. Motyvaciją skatinančios išvykos.
 
 
 
 
 
 
2.2. Patyriminių ugdymo veiklų organizavimas, siekiant savos patirties analizavimo, stebėjimo (refleksija), gilinant bendrąsias kompetencijas.

2.3. Mokytojų profesinis tobulėjimas gilinant dalykines, bendrąsias, IT kompetencijas bei patyriminio mokymo(si) galimybes

2.4. Projekto „Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, viešinimas