Projekto logo
 

        Projektu sprendžiama problema – žemi mokinių matematikos pasiekimai Pakruojo rajono Linkuvos ir Žeimelio gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose.

       Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo rajono mokinių matematikos pasiekimus diegiant virtualias ugdymo(si) aplinkas mokyklose.

       Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai ir veiklos:
       1. Diegti virtualias ugdymo(si) aplinkas bendrojo ugdymo mokyklose.
       1.1. Materialinės bazės būtinos virtualių ugdymo(si) aplinkų diegimui įsigijimas.
       1.2. Virtualios ugdymo aplinkos diegimas, priežiūra ir pritaikymas.
       2. Mokytojų kompetencijų susijusių su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu stiprinimas.
       2.1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų būtinų darbui su virtualių ugdymosi aplinkų naudojimu organizavimas.
       2.2. Susipažinimas su „Eduka klasės“ programomis, EMA elektroninėmis pratybomis bei jų išbandymas.
       2.3. Ugdymo proceso refleksijų organizavimas.
       2.4. Mokomųjų vizitų „Kolega kolegai“ organizavimas.

       Numatomi rezultatai:
       •    mokinių, kurių matematikos pasiekimai pagerėjo, skaičius išaugs 3 % (lyginant su pradine būkle);
       •    mokinių, nepasiekiančių patenkinamo pasiekimų lygmens, skaičius sumažės 2 % (lyginant su pradine būkle).

       Projekto poveikis: bus sudarytos galimybės mokytis pagal inovatyvius, motyvuojančius, įtraukiančius, praktikoje pasiteisinusius mokymosi metodus, kurių dėka pagerės mokinių matematikos pasiekimo rezultatai. Projekto dėka pagerės mokytojų darbo aplinka (nauji mokymosi metodai, įranga), motyvacija, palengvės ugdymosi proceso organizavimas. Ilgalaikėje perspektyvoje pagerėjusi švietimo situacija spręs socialinės atskirties, skurdo ir ekonomines problemas.