Vizija.

Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

 Linkuvos gimnazijos 2016–2017 m. m. tikslai ir uždaviniai

1.    Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius, tikslus, pažangą ir pasiekimus.
     1.1.    Sudaryti sąlygas mokiniams gauti kokybišką ugdymą, didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą.
     1.2.    Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę.
2.    Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene, vykdant visapusišką gimnazijos mokinių, tėvų švietimą.
     2.1.     Įtraukti į gimnazijos gyvenimą ne tik tėvus, bet ir kitus Linkuvos bendruomenės narius.
     2.2.     Aktyviau bendradarbiauti su tėvais.
3.    Tobulinti neformalųjį ugdymą.
     3.1.    Aktyvinti finansų pritraukimą įvairiems projektams, programoms ir konkursams.
     3.2.    Aktyviai išnaudoti gimnazijos stadiono erdves pamokinei ir nepamokinei veiklai.

Misija.

Ugdyti savarankišką, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetencijas besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją, mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą.