Vizija.

Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

Linkuvos gimnazijos 2017–2018 m. m. tikslai ir uždaviniai

1.    Gerinti mokymo(-si) kokybę ir mokinių pasiekimus, plėtojant kūrybišką ugdymo(-si) veiklą, kuriant palankią emocinę aplinką.
   1.1.    Orientuoti mokytojo veiklą pamokoje į individualius mokinių pasiekimus ir pažangą.
   1.2.    Įvairinti aktyvius mokymo(si) metodus diegiant į ugdymo procesą informacines ir komunikacines technologijas.
   1.3.    Sukurti saugesnę ir modernesnę aplinką moksleiviams.
2.    Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.
   2.1.    Skiepyti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus ir įpročius bei pilietinę atsakomybę.
   2.2.    Pasiruošti gimnazijos 100-mečio minėjimui.
3.    Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene, vykdant visapusišką gimnazijos mokinių, tėvų švietimą.
   3.1.    Įtraukti į gimnazijos gyvenimą ne tik tėvus, bet ir kitus Linkuvos bendruomenės narius.
   3.2.    Aktyviau bendradarbiauti su tėvais.

Misija.

Ugdyti savarankišką, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetencijas besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją, mokančią įsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą.