Prabėgo aštuoniasdešimt metų nuo tragiškos pirmos karo metų vasaros. Po sovietinių trėmimų, Linkuvos gimnazistų sušaudymo prie Pakruojo dvaro įvykiai veja vienas kitą. Prasideda masinės žudynės, jos  - didžiausias žmogaus sužvėrėjimo laipsnis, didžiausia istorinė tautos nelaimė, kada kraujo troškimo aistra užvaldo žmogų, temdo jo protą ir sąžinę. Naciai ir vietiniai jų talkininkai sušaudo 614 Linkuvos miestelio ir apylinkės žydų:  vyrus Dvariukų miške, moteris su vaikais Atkočiūnmiškyje. Taip pat susidorojama dabar jau su kitais gimnazistais ir mokytojais. Sušaudomas komunistuojantis muzikos mokytojas Alfonsas Juzumas,  iš stovyklos Palangoje grįžęs Linkuvos pradžios mokyklos vedėjas Jonas Kiekšė.Šviesiaplaukis, mėlynakis mokytojas buvo mylimas mokinių, nuoširdus ir rūpestingas, atsidavęs savo darbui žmogus, jo kaltė – komjaunuolis.

Pionierių vadovė Elena Nistelytė  mokykloje buvo gyva, judri mergaitė, gerai mokėsi, visada  veikli, buvo įstojusi į skautų organizaciją, vėliau – pirmoji mokyklos komjaunuolė. Kartu  su tėvu ir kitais suimtaisiais, įmestais į „Mūšos“ ( sovietmečiu veikusi valgykla) rūsį, naktį sušaudyta ir užkasta prie  šiaurinės Linkuvos kapinių sienos. Mašnių (dab. Jurgaičiai) kalne, žvyryne, sušaudomi moksleiviai, komjaunuoliai, broliai Kazimieras ir Juozas Svidriai iš Paberžių kaimo bei guostagaliečiai Stasė Dūdaitė, Jonas Varneckas, Angelė Vilikaitė ir kt. Nespėjo pasitraukti ir buvo sušaudyti Pakruojyje ten gyvenę Linkuvos gimnazijos moksleiviai komjaunuoliai Antanas Gegeckas ir Liudovikas Verba. Dėl sunkių gyvenimo sąlygų A. Gegeckas buvo metęs mokslą, bet 1940 m. grįžo į gimnaziją, o L. Verba labai gerai mokėsi ir buvo atleistas nuo mokesčio už mokslą. Paskutinius sušaudė Rauklaukio miške. Čia žuvo komjaunuolis Petras Pašiškevičius. Gimnazijos muziejaus sąraše randame aštuoniolika gimnazistų pavardžių, o užrašytuose atsiminimuose apie aktyvistus, naujakurius, komunistinių kuopelių narius nužudytųjų skaičius Linkuvos apylinkėje yra  apie 150 žmonių. Iš pamiškės, iš kalnelių, iš smėlio klodų, esančių greta kapinių 1944 m. spalio 29 d. sušaudytųjų kūnai buvo sudėti į karstus ir palaidoti broliškame kape Linkuvos visuomeninėse kapinėse. Norėdami tapti atvira, demokratiška visuomene, atvira supančiai aplinkai, pasauliui, neturime nieko slėpti, o prisiminti visus istorijos kryžkelėse žuvusius už savo tiesą.

Muziejininkė A. Ašmonavičienė