Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. rekomendacijomis Nr. SR-1300 „Dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2020 m. kovo 18 d. įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr.  V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 17 punktu, Linkuvos gimnazijoje nemokamą maitinimą gaunančių vaikų maitinimai organizuojami išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.
Maisto daviniai skirti mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu būdu.

Maisto daviniai mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pasirašytinai bus išduodami 2021 m. vasario 4 d. gimnazijos valgykloje, nuo 11-14 val., vasario 5 d. nuo 9-13 val. (iš katilinės pusės).  Mokiniams, iš aplinkinių vietovių, maisto davinys vežamas vasario 5 d. 

Socialinė pedagogė Liuda Bigailienė

  maistas1 maistas2