Linkuvos gimnazijos direktoriai

Ignas Brazdžiūnas 1918–1934 m.
Steponas Vaitkevičius 1934–1941 m.
Benediktas Bučinskas 1941–1944 m.
Vladas Rasikas 1944–1948 m.
Vladas Valiušaitis 1948–1949 m.
Antanas Šaulys 1949–1951 m.
Valentinas Vasilevičius 1951–1953 m.
Bronius Gaigalas 1953–1954 m.
Juozas Skrupskelis 1954–1957 m.
Petras Baltušis 1957–1959 m.
Serafimas Morkūnas 1959–1961 m.
Bronius Gaigalas 1961–1965 m.
Jonas Klikūnas 1965–1981 m.
Algis Aleksandras Dičpetris 1982–2001 m.
Vaclovas Stapušaitis nuo  2002 m

 Plačiau apie gimnazijos direktorius skaitykite čia

 

 

 

Pakylame iš to, kas buvo duota —
Iš vėliavos, idėjos arba himno,
Paskui dalijame save kaip duoną
Ir pašaukimo ieškom kaip likimo.
(Justinas Marcinkevičius)

Minima pirmoji parapinė mokykla 1606 m.
Įsteigta evangelikų reformatų m-kla 1732 m.
Atgaivinta parapinė mokykla 1844 m.
Uždaryta lietuviška parapinė mokykla 1864 m.
Pastatyta ir atidaryta rusiška dviklasė pradinė mokykla 1864 m.
Uždaryta valstybinė mokykla 1905 m.
Pastatyta nauja mokykla 1907 m.
Atkurta pradinė mokykla 1915 m.
Įsteigta „Saulės“ progimnazija 1918 m.
Suteiktos gimnazijos teisės 1923 m.
Išeina I-oji abiturientų laida, 23 abiturientai 1925 m.
Suvalstybinta gimnazija 1930 m.
Pastatyta dviaukštė gimnazija 1935 m.
Pastatyta triaukštė pradinė mokykla 1938 m.
Gimnazija tampa 11-mete vidurine mokykla 1949 m.
Pavadinta Karolio Požėlos vardu 1953 m.
Pristatomas naujas baltas priestatas 1979 m.
Mokykla reprezentuojama Maskvoje 1986 m.
12-metė vidurinė mokykla 1987 m.
Panaikinamas K. Požėlos vardas 1990 m.
Pirmasis abiturientas išvyksta stažuotis į užsienį 1991 m.
Mokyklos įkūrimo 80-čio jubiliejus 1998 m.
Atkurta Linkuvos gimnazija 2005 m.
Mokyklos įkūrimo 90-čio jubiliejus 2008 m.
Pirmoji pedagogė L. Masilionienė stažuojasi užsienyje. 2014 m.

Plačiau apie Linkuvos gimnazijos istoriją skaitykite čia

               Vizija.

                  Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas gimnazija.

                

                  Misija.

                      Ugdyti savarankišką, sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, visapusiškai išsilavinusią, galinčią pritaikyti įgytas žinias, sugebėjimus ir kompetencijas besikeičiančioje visuomenėje, realizuojančią mokymosi visą gyvenimą idėją, mokančiąįsitvirtinti Lietuvos ir Europos kultūros erdvėje jaunąją kartą.

 

               Gimnazijos vertybės.

  • bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai;

  • pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;

  • profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;

  • lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

 

               Veiklos prioritetai- strateginiai tikslai.

  1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

  2. Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

  3. Saugios ir estetiškos ugdymo(si) aplinkos formavimas.

Linkuvos gimnazijos emblema

emblema

Linkuvos gimnazijos himnas

Linkuva – tai dalelė Tėvynės,
Kiekvienam mums miela ir sava,
Nes jaunystė takus joj pramynė,
Čia pražydo ir meilė pirma.

Mūs gimnazija – sielų šventovė,
Susimąsčius tarp sodų žalių.
Jau dešimtmečiais dairos ir stovi,
Laukia grįžtančių savo vaikų.

O dalis jų kas metai pareina,
Nusilenkti kaip motinai tau
Ir jaunystės parsineša dainą,
Jai suskambus, kad būtų linksmiau.

Joj ne vieną sutikome draugą,
Atsivėrė pasaulis platus
Ir į skrydį sparnai mums išaugo,
Čia suradom antruosius namus.

Tartum upė gyvenimas teka,
Gęsta žvaigždės ir keičias laikai.
Atminimais išmargintas takas
Linkuvon mus lydės amžinai.

O jinai lyg motulė prie vartų,
Kaip žvaigždelė žydrynėj dangaus
Lauks, kol grįšime čia dar ne kartą
Prisimint, ką palikom brangaus...

Linkuva – tai antroji gimtinė,
Teišliks mums brangi visada.
Tartum Motina, tartum Tėvynė –
Brangesnių už kurias juk nėra.

Eilės Petro Klebario, muzika Vaivos Klupšienės

Linkuvos gimnazijos atkūrimo medalis

medalis  Paveikslelis